Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van alle diensten van Nicole Boeijink (wij). Denk aan coachsessies, training, train-de-trainer, workshops, online programma’s , nieuwsbrieven en (andere) diensten aangeboden via onze website.

1.2. Als je gebruik maakt van een van onze diensten, betekent het dat je akkoord gaat met alle algemene voorwaarden en dat je gebonden bent aan deze algemene voorwaarden, AVG/privacybeleid en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke producten of diensten van ons bedrijf.

1.3. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of nieuwe voorwaarden toe te voegen. In dat geval plaatsen we herziene algemene voorwaarden op deze website. Bij blijvend gebruik van deze website en onze diensten ga je akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij we onze diensten leveren. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als een derde partij (persoon of onderneming) wordt betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Ook deze kan zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. We gaan in overleg om een nieuwe bepaling vast te stellen in overeenstemming met het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling.

3. Totstandkoming

3.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer je aangeeft een cursus, workshop, (online) programma, of training bij ons te willen volgen. Deze aanmelding geschiedt schriftelijk, via e-mail of sms. Middels deze aanmelding ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

3.2. Wij houden bij sommige diensten een minimaal en maximaal aantal deelnemers aan. Bij onder- en overinschrijving wordt schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overschrijving zijn er verschillende mogelijkheden, wordt je op de wachtlijst geplaatst, of wordt in overleg een alternatieve groep gestart.

4. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

4.1 Een bindende overeenkomst betekent voor ons een inspanningsverplichting en zeker geen resultaatsverplichting. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen we de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen.

4.3 Indien deze wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, lichten we je hierover van tevoren in. Daarbij ben je wel verplicht het nieuwe honorarium te voldoen, als de wijzigingen dat met zich meebrengen.

4.4 Wij hebben het recht de overeengekomen werkzaamheden uit te stellen, als we hier door omstandigheden, buiten onze invloedsfeer, toe genoodzaakt zijn.

4.5 Wij hebben het recht zonder opgave van redenen de workshop te annuleren of een andere docent in te zetten om deze te vervangen. Wij hebben het recht verschillende werkzaamheden te laten verrichten door derden (persoon of onderneming).

4.6 Wij hebben de vrijheid om workshoptijden, coachtijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website, e-mail of telefonisch van alle wijzigingen zo spoedig mogelijk op de hoogte gehouden.

5. Betaling van de overeenkomst

5.1. Wij zijn gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidstelling te vragen, voordat we de prestatie van onze overeenkomst leveren.

5.2. Ons honorarium bestaat uit vooraf bepaalde uurtarieven. Deze wordt per geleverde dienst, eventueel in overleg, berekend op basis van onze vaste uur- of dagtarieven. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reiskosten of andere gemaakte onkosten. Tenzij anders overeengekomen of vermeldt.

5.3. Betaling verloopt via factuur en dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, te worden betaald op de aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.4. Indien wenselijk kunnen we een betalingsregeling afspreken. De betalingstermijnen dienen dan in acht genomen te worden. Worden deze overschreden dan kan worden overgegaan op betaling ineens van het openstaande factuurbedrag.

5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling, sturen we een eerste kosteloze aanmaning, met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat we het verschuldigde bedrag hebben ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning, waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van deze betalingstermijn invorderings-kosten en incassokosten in rekening worden gebracht.

5.6. Wanneer incassokosten gemaakt worden ben je wettelijk verplichte alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voorbuitenrechtelijke incassokosten.

5.7. Indien je niet aan je betalingsplicht niet voldoet, staat het ons vrij de dienstverlening te staken.

6. Wijziging

6.1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

6.2. Indien tussentijds blijkt dat het voor adequate uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

6.3. In het geval van een online programma, cursus, workshop en / of training/coaching geldt dat beëindiging op ieder gewenst moment mogelijk is. Er vindt echter geen restitutie plaats van de betaling.

7. Annulering en afzegging

7.1. Wij hebben het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of je deelname te weigeren.

7.2. Bij annulering van onze activiteiten bij onvoldoende aanmeldingen vindt volledige restitutie plaats van het cursusgeld.

7.3. Verder gelden de volgende voorwaarden.– Bij een individuele coachingsessie is de opzegtermijn uiterlijk 24 uur voor de sessie. Indien je later afzegt, wordt 50% van het te factureren bedrag in rekening gebracht.– Het afmelden voor een workshop of programma is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 2 weken voor de workshop is 50% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot twee weken voor de workshop of start programma is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je, in overleg en na onze bevestiging, een andere deelnemer in jouw plaats laten gaan. Na start van het programma, de training of de workshop is annulering vanuit jou wel mogelijk. Er vindt echter geen restitutie van reeds betaalde bedragen meer plaats en andere deelnemer laten instromen isniet meer mogelijk.

8. Geheimhouding en gebruik van materialen

8.1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie van cursisten, cliënten en opdrachtnemers.

8.2. Bij onze activiteiten wordt eventueel materiaal uitgereikt. Het betreft hier teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en / of logo’s. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je mag de website of het beschikbare materiaal van de trainingen / coaching van de website niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer specifiek, tenzij expliciet toegestaan ​​in deze Algemene Voorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, mag je op geen enkel materiaal van de website en trainingen/coaching wijzigingen aanbrengen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op welke manier of medium (ook per e-mail of andere elektronische middelen) dan ook.

Je mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe we deze verstrekt hebben. Ze mag niet zonder toestemming vermenigvuldigd of gewijzigd worden. Niets uit onze uitgedeelde informatie mag zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

8.3. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op onze geleverde diensten, blijven wij eigenaar van deze rechten.

8.4. Wij hebben het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover we hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden overbrengen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.

9.2. Je volgt de coachsessies, workshops of programma’s of andere gerelateerde activiteiten volledig op eigen risico. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

9.3. Niets op onze sites is een belofte of garantie voor persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele groei. We kunnen je succes of vermogen om emotioneel, mentaal en/of spiritueel te groeien niet garanderen, omdat dit in dit opzicht volledig afhankelijk zou zijn van je eigen inspanningen en intenties, en daar hebben we geen controle over. We bieden tools en technieken die zijn uitgeprobeerd en succesvol zijn geïmplementeerd. Ook bieden we hierbij ondersteuning. Er worden geen garanties gegeven dat je resultaten zult behalen met onze ideeën of modellen die op deze website of op een van onze andere sites worden gepresenteerd. We bieden geen professioneel, juridisch, psychologisch, medisch of financieel advies.

9.4. In het geval van een online programma en / of gebruik van beeld of audio materiaal geldt dat het volledige risico voor degene die is de film bekijkt of audio opname beluisterd. Doe dit ook niet wanneer je andere activiteiten uitvoert, een voertuig bestuurt en / of apparatuur en / of machines bedient.

9.5. Je bent zelf verantwoordelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of verlies van je eigendommen, voor, tijdens en na de door ons georganiseerde activiteiten.

9.6. Bij ontevredenheid over de website, om het even welke materialen, producten of diensten op de site, of met enige voorwaarden en bepalingen van de site, is je enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid het gebruik van de site en de producten, diensten en/of materialen te stoppen. Er vindt geen restitutie van de reeds gemaakte betaling plaats.

10. Klachten en geschillen

10.1. Klachten over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden kun je binnen 7 dagen na ontdekkingen/of 14 dagen na afronding van de overeenkomst schriftelijk melden. Samen kijken we dan naar wat er voor jou speelt en hoe we dat kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan nemen we een mediator in de arm, maar alleen indien je gebruik maakt van betaalde content. Wanneer je gebruik maakt van gratis content of wanneer de klacht of zorg over gratis content gaat, dien je genoegen te nemen met de oplossing die wij aandragen. Indien een klacht gegrond is, eventueel met behulp van een samen overeengekomen mediator, zullen we de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

10.2. Op iedere overeenkomst is ons Nederlands recht van toepassing en elk geschil zal onderworpen zijn aan bindende arbitrage in Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in april 2022.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Nicole Boeijink. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Nicole Boeijink.

Nicole Boeijink, info@nicoleboeijink.nl. tel. 0654282145